Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7420
Title: Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Nghiên cứu châu Âu
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Nghiên cứu châu Âu, số 6; tr. 3-12
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7420
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S062009003.pdf415,21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.