Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7374
Title: Chương trình Nhãn Sinh thái của EU và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Khải
Keywords: Nghiên cứu châu Âu
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Nghiên cứu châu Âu, số 6; tr. 81-90
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7374
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv181S062004081.pdf654,91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.