Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7319
Title: Những vấn đề thực tiễn về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài đã bị hủy tại nước gốc theo Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài
Authors: Đặng, Hoàng Anh
Keywords: Luật học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Luật học, số 4; tr. 56-63
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7319
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Tạp chí Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv209S042005056.pdf2,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.