Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7250
Title: Chính sách giáo dục của nhà Nguyễn đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX
Authors: Phạm, Thị ái Phương
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Dân tộc học, số 3; tr. 30-39
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7250
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S032005030.pdf583,38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.