Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7236
Title: Vài nét về ngành Dân tộc học và Nhân học văn hóa - xã hội ở một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Dân tộc học, số 2; tr. 57-67
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7236
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S022005057.pdf2,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.