Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7223
Title: Bài học và khuyến nghị về an ninh lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam và CHDND Lào
Authors: Vương, Xuân Tình
Trần, Hồng Hạnh
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 123-129
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7223
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009123.pdf368,4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.