Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7222
Title: Ảnh hưởng của yếu tố xã hội và văn hoá đến cơ chế ứng phó với tình trạng thiếu lương thực của người Khơ-Mú (Nghiên cứu ở bản Bình Sơn I, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)
Authors: Trần, Văn Hà
Đặng, Thị Hoa
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 74-89
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7222
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009074.pdf688,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.