Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7219
Title: Ảnh hưởng của yếu tố xã hội và văn hoá đến an ninh lương thực của người Thái (Nghiên cứu ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga
Đặng, Thanh Phương
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 65-73
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7219
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009065.pdf395,07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.