Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7172
Title: Canh tác nương rẫy và cơ chế ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực của người Thái và Người Khơ-Mú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Authors: Trần, Danh Thìn
Keywords: Dân tộc học
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Dân tộc học, số 1; tr. 46-64
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7172
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv208S1-22009046.pdf801,53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.