Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6631
Title: Hiệu quả và tác động của Dự án lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững - những đánh giá bước đầu
Authors: Nguyễn, Đình Tấn
Keywords: Lịch sử Đảng
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Lịch sử Đảng, số 6; tr. 54-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6631
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv243S062005054.pdf835,43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.