Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6624
Title: Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng liên minh công nhân với nông dân và trí thức trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Authors: Trịnh, Nhu
Keywords: Lịch sử Đảng
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Lịch sử Đảng, số 6; tr. 25-29, 53
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6624
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv243S062005025.pdf1,74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.