Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6584
Title: V.I.Lê Nin đấu tranh chống các quan điểm phi mác xít và ý nghĩa đối với công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thạch
Keywords: Lịch sử Đảng
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Lịch sử Đảng, số 4; tr. 57-64
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6584
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Tạp chí Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv243S042010057.pdf222,5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.