Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5703
Title: Cần có những đột phá vê lý luận, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng trong thì kỳ mới
Authors: Nông, Đức Mạnh
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 774; tr. 6-12
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5703
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S7742007006.pdf375,54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.