Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5377
Title: Phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần của nhân dân và quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Authors: Lê, Văn Dũng
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 7; tr. 7-10, 33
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5377
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000Cvv84s072005011.pdf267,99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.