Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4539
Title: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài giảng
Authors: Lê, Thị Hiếu Thảo (ch.b)
Võ, Minh Hùng
Keywords: Lý luận chính trị
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 8/2010
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Khoa học cơ bản
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4539
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaigiangduongloiCMDCSVN.pdf719,28 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.