Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3779
Title: Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD-CAM-CNC (Tài liệu dùng cho sinh viên, học viên, giảng viên các ngành Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh, Sư phạm kỹ thuật... trong các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Nguyễn, Tiến Đào
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Cơ khí
Tin học ứng dụng
Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 1999
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3779
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf5,97 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.