Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20507
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột chuối già lùn Cavendish banana bằng phương pháp sấy phun
Authors: Trần, Thị Duyên
Nguyễn, Thị Tuyết
Keywords: Bột chuối già lùn -- Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Khảo sát một số thành phần hóa lý có trong nguyên liệu chuối già lùn Cavendish banana, sự ảnh hưởng của hàm lượng enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch chuối, sự ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ủ enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch chuối, sự ảnh hưởng của hàm lượng chất khô dịch quả trước khi sấy đến chất lượng và hiệu suất thu hồi của bột chuối, t ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất lượng và hiệu suất thu hồi của bột chuối, tốc độ bơm nhập liệu đến chất lượng và hiệu suất thu hồi của bột chuối. Xây dựng quy trình sản xuất bột chuối già lùn bằng phương pháp sấy phun.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20507
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH-Bot-chuoi-say-phun-ttd-ntt.pdf2,03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.