Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20269
Title: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Nguyễn, Xuân Thọ
Keywords: Trang trại -- Nông nghiệp -- Luận văn thạc sĩ
Kinh tế trang trại -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20269
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Xuan-Tho.pdf2,25 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.