Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20259
Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Nguyễn, Thành Thanh Tuấn
Keywords: Quản lí tài chính -- Luận văn thạc sĩ
Tài chính công
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20259
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thanh-Thanh-Tuan.pdf897,61 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.