Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20248
Title: Đáp ứng sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Ngô, Quý Tài
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Người lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hướng đến sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hòa. Từ đó đưa ra các giải pháp để đáp ứng sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại VNPT Khánh Hòa. Dữ liệu nghiên cứu dựa trên khảo sát 250 nhân viên đang công tác tại VNPT Khánh Hòa, thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng để đo lường mức độ thỏa mãn. Kết quả nghiên cứu và đánh giá chỉ ra 4 yếu tố tác động chính đến sự thỏa mãn của nguời lao động đó là: Tiền lương thưởng và phúc lợi, Cơ hội đào tạo và thăng tiến, Mối quan hệ lao động, Môi trường làm việc.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20248
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo-Quy-Tai.pdf1,29 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.