Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20223
Title: Tác động của công tác thi đua khen thưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Chi cục Thuế Khu vực Nam Khánh Hoà: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Đặng, Thị Ngọc Điểm
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Người lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý và thu thuế vào ngân sách nhà nước. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ do cấp trên giao thì người lao động là yếu tố quan trọng quyết định được kết quả công việc. Nhận thức được tầm quan trọng của động lực làm việc và duy trì nguồn nhân lực đối với người lao động nói chung và người lao động tại Chi cục Thuế khu vực nói riêng, trong những năm qua Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa luôn coi trọng công tác thi đua – khen thưởng đã đem lại hiệu quả thiết thực; thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng, tuy nhiên vẫn chưa đạt kết quả cao. Trên cơ sở lý thuyết và các đề tài nguyên cứu trước, tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực trạng và xây dựng mô hình nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động thông qua công tác thi đua – khen thưởng. Kết quả phân tích dữ liệu là cơ sở quan trọng để tác giả đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện động lực làm việc của nhân viên thông qua việc cải thiện các yếu tố có tác động đến động lực làm việc của người lao động.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20223
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Thi-Ngoc-Diem.pdf1,63 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.