Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20008
Title: Phát triển và thiết kế ứng dụng cửa hàng thực phẩm cho Foam Market: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Phạm, Huy Phong
Nguyễn, Tấn Phương (GVHD)
Keywords: Thực phẩm -- Chương trình máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20008
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Huy-Phong.pdf6,62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.