Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19968
Title: Ảnh hưởng của yếu tố cá nhân, yếu tố môi trường đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp mới thành lập tại tỉnh BRVT: Luận văn thạc sĩ
Authors: Mai, Thị Thanh Tâm
Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Keywords: Doanh nghiệp -- Kết quả kinh doanh
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu cho thấy yếu tố môi trường gồm hỗ trợ tiếp cận thị trường, hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực tài chính, hỗ trợ các chính sách của Chính phủ… là các yếu tố rất quan trọng đến kết quả hoạt động của DN, vì vậy đề tài: “Ảnh hưởng của yếu tố cá nhân, yếu tố môi trường đến kết quả hoạt động của các DN mới thành lập tại tỉnh BR-VT” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến kết quả hoạt động của DN mới thành lập, trên cơ sở đó đưa ra hàm ý quản trị nhằm làm tăng kết quả hoạt động của các DN mới thành lập. Từ kết quả nghiên cứu, đã đưa ra một số hàm ý quản trị để gia tăng kết quả hoạt động của DN thông qua 04 yếu tố tác động đã nêu trên. Từ đó tác giả đưa ra một số hạn chế của đề tài trong hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19968
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai-Thi-Thanh-Tam.pdf1,72 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.