Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19876
Title: Nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Ngô, Quang Huân (GVHD)
Hoàng, Ngọc Quế Nhân
Keywords: Ngân hàng thương mại
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Sự hài lòng trong công việc của nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Đề tài đã nghiên cứu sự hài lòng trong công việc cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, phương pháp phân tích định lượng và định tính được tiến hành để xác định các nhân tố cũng như mức độ tác động của chúng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên, cũng như giải thích nguyên nhân, đưa ra định hướng nhằm cải thiện sự hài lòng công việc của nhân viên trong tương lai.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19876
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Ngoc-Que-Nhan.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.