Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19873
Title: Nghiên cứu chiết tách cao Neem từ lá của cây Neem Ấn Độ bằng các hệ dung môi khác nhau và bước đầu nghiên cứu ứng dụng trong Dược – Mỹ Phẩm – Thuốc bảo vệ thực vật: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Phạm, Thị Kim Hai
Tống, Thị Minh Thu (GVHD)
Keywords: Cây neem -- Thuốc bảo vê thực vật
Cao neem -- Thuốc bảo vê thực vật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19873
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKHSV-Pham-Thi-Kim-Hai.pdf2,62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.