Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19868
Title: Hoàn thiện kế toán thuế tại Cồng ty THHH Hồng Thanh
Authors: Trần, Thị Phương
Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Keywords: Kế toán thuế
Doanh nghiệp -- Thuế thu nhập
Issue Date: 2020
Publisher: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán tháng 1+2/202020;tr. 84-85+90
Abstract: Tổ chức công tác kế toán thuế là công tác rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiẹp. Kế toán thuế với nhiệm vụ ghi chép các hoạt động liên quan đến thuế, kế toán thuế tính thuế đầy đủ, đúng thời hạn, lập báo cáo về các khoản thuế. Bài viết đề cập tới thực trạng áp dụng kế toán thuế tại Công ty TNHH Hồng Thanh, từ đó kiến nghị những giải pháp để giải quyết nhữhg bất cập còn tồn tại trong công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19868
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anh-Hoa.pdf2,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.