Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19853
Title: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu NANO CACBON từ vỏ cua vào xử lý môi trường: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Ngô Phương Duy
Lê, Thị Anh Phương (GVHD)
Keywords: Nano cacbon
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19853
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Ngo-Phuong-Duy.pdf2,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.