Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19805
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm bưởi da xanh của hợp tác bưởi da xanh sông xoài, thị xã Phú Mỹ , Bà Rịa- Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Vũ Huy Tuấn
Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD)
Keywords: Thương hiệu -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: “Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm bưởi da xanh. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát 205 khách hàng đã sử dụng sản phẩm bưởi da xanh của Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của bưởi da xanh Sông Xoài: (1) Sự hài lòng của khách hàng với hệ số ước lượng là 0.244; (2) Uy tín với hệ số ước lượng là 0.36; (3) Truyền thông với hệ số ước lượng là 0.19. Nhận biết thương hiệu ảnh hưởng cùng chiều đến hoạt động truyền miệng là 0.327. Mức độ giải thích của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền miệng là 45,9%. Như vậy, các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4 đều được chấp nhận tại mức ý nghĩa 5%.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19805
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Vu-Huy-Tuan.pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.