Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19752
Title: Quản lý và khai thác cảng
Authors: Bùi, Thanh Tùng
Lê, Thị Nguyên
Phạm, Thị Bạch Hường
Trần, Văn Lâm
Keywords: Cảng -- Quản lí
Cảng -- Khai thác
Issue Date: 2017
Publisher: Trường ĐH Hàng hải
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19752
Appears in Collections:Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khaithaccang-P2.pdf360,44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
khaithaccang-P1.pdf599,85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.