Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19291
Title: Văn hoá ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn
Authors: Trần, Quốc Vượng
Nguyễn, Thị Bảy
Keywords: Văn hoá ẩm thực -- Việt nam
Issue Date: 2010
Publisher: Từ điển Bách khoa & Viện văn hoá
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19291
Appears in Collections:Nhà hàng - Khách sạn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van-hoa-am-thuc-viet-nam-P.2.pdf7,22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Van-hoa-am-thuc-viet-nam-P.1.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.