Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19168
Title: Chính sách phát triển du lịch của một của Nhật Bản và một số gợi ý cho phát triển du lịch Việt Nam hiện nay: Đề tài nghiên cứu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Bích (ch.n)
Lâm, Ngọc Như Trúc
Keywords: Du lịch Nhật Bản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19168
Appears in Collections:Ngoại ngữ - Và Khoa học xã hội (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Detai-Lam-Ngc-Nhu-Truc.pdf3,84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.