Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19161
Title: Vẽ kỹ thuật cơ khí - Tập 1 (Đã được hội đồng môn học của Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật)
Authors: Trần, Hữu Quế
Keywords: Cơ khí -- Vẽ kĩ thuật
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ 12
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19161
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ve-ky-thuat-co-khi-T1.pdf4,77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.