Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19137
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển tỉnh Ninh Thuận
Authors: Phạm, Ngọc Khanh
Trần, Minh Quân
Keywords: Du lịch sinh thái -- Ninh Thuận
Issue Date: 2018
Abstract: Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển Ninh Thuận cần được quan tâm, góp phần nâng cao cạnh tranh du lịch với các địa phương khác cũng như tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân Ninh Thuận, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận một cách ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19137
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Ngoc-Khanh.pdf480,79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.