Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19134
Title: Các yêu cầu cần thiết để doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang EU
Authors: Trần, Thị Duyên
Keywords: Thuỷ sản -- Xuất khẩu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Thủy sản Việt Nam hiện được xuất khẩu sang hơn 145 nước trên thế giới, tuy nhiên để xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng thủy sản Việt Nam và giúp thủy sản Việt Nam vươn ra thế giới thuận lợi, có cơ hội xâm nhập sâu hơn vào thị trường EU (European Union), các doanh nghiệp thủy sản cần đáp ứng được 3 yêu cầu của thị trường như sau: yêu cầu bắt buộc, yêu cầu chung và yêu cầu của thị trường ngách.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19134
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Duyen.pdf304,51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.