Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19130
Title: Trang bị hệ thống DT18 truyền, lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực cho tàu dịch vụ hậu cần BV-96789TS
Authors: Nguyễn, Phan Cường
Keywords: Tàu dịch vụ -- Truyền dữ liệu
Tàu dịch vụ -- Lưu trữ dữ liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Abstract: Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay ở Việt nam và trên thế giới thì các tàu đóng mới theo nghị định 67/214/NĐ-CP của Chính phủ nên được xem xét trang bị thêm các phương tiện và công cụ ứng dụng kĩ thuật công nghệ hiện đại hơn để nâng cao hiệu quả vận hành sản xuất và phục vụ an ninh quốc phòng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19130
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Phan-Cuong.pdf237,25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.