Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19113
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác NANO hợp kim Pt và Cu trên giá mang Carbon Vulcan dùng làm dùng làm điện cực cho pin nhiên liệu màng trao đổi proton
Authors: Vũ, Thị Hồng Phượng
Keywords: Vật liệu xúc tác
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19113
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DTNCKH-Vat-lieu-ptcu-cho-pin-nhien-lieu.pdf1,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.