Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19108
Title: Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm - Tập 3: Truyền Khối
Authors: Vũ, Bá Minh
Võ, Văn Bang
Keywords: Công nghệ hoá học
Truyền khối
Issue Date: 2013
Publisher: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Citation: Tái bản lần thứ 7
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19108
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.