Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19093
Title: Giá trị học thuyết của Mác vè con người và giải phóng con người trong thời đại ngày nay
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Triết học -- Nghiên cứu về con người
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 44-50
Abstract: Vấn đề con người và giải phóng con người khỏi mọi sự khổ đau, đem lại cho con người một cuộc sống tự do, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của nhân loại và cũng là điều quan tâm lớn nhất của các nhà tư tưởng ở mọi thời đại mà C. Mác không chỉ là một trong, những nhà tư tưởng ấy mà còn vượt lên trên họ, trở thành một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của mọi thời đại, người sáng lập học thuyết về sự tự giải phóng của con người. Bài viết tập trung phân tích quan điểm của Mác về con người, bản chất con người và sự giải phóng con người, vẫn còn mang ý nghĩa thời đại.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19093
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam-2.pdf580,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.