Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19084
Nhan đề: The Impact of Relationship Quality on Start-up Performance of Start-up Firms in Ba Ria - Vung Tau Province
Tác giả: Trần, Nha Ghi
Từ khoá: Relationship quality
Start-up performance
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: International Journal of Innovative Science and Research Technology
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 3, Issue 7, July 2018;p. 323-326
Tóm tắt: This study examines the components of relationship quality influencing start-up performance. Relationship quality is presented by the components trust, commitment, satisfaction, communication quality of relationship, relationship-specific investments between start-up firms and local start-up support organizations in Ba Ria - Vung Tau province. This study uses quantity research methods by applying Structure Equation Modeling (SEM) with a sample of 425 start-up owners. The findings show that the components of relationship quality positively influences start-up performance. In conclusion, the study proposes managerial implications for start-up firms and suggests directions for further researches
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19084
ISSN: 2456-2165
Bộ sưu tập: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran-Nha-Ghi-9.pdf262,43 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.