Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19083
Nhan đề: The Impact of Relationship Quality on Business Model Innovation of the Start-up Firms in Ba Ria - Vung Tau Province
Tác giả: Vũ, Văn Đông
Trần, Nha Ghi
Nguyễn, Thị Phương Anh
Từ khoá: Relationship quality
Business model innovation
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: International Journal of Innovative Science and Research Technology
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 3, Issue 7, July 2018;p. 299-302
Tóm tắt: This study examines the relationship between relationship quality and components of business model innovation of start-up firms in Ba Ria - Vung Tau province. Relationship quality is examined between start-up firms and local start-up support organizations. This study uses quantity research methods by applying Structure Equation Modeling (SEM) with a sample of 425 start-up owners. The findings show that relationship quality positively influences components of business model innovation. In conclusion, the study proposes managerial implications for start-up firms and suggests directions for further researches
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19083
ISSN: 2456-2165
Bộ sưu tập: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran-Nha-Ghi-8.pdf296,3 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.