Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19082
Nhan đề: The Impact of Factors on Credit Risk Management in Kien Long Bank - Vung Tau Branch
Tác giả: Lê, Sĩ Trí
Trần, Nha Ghi
Nguyễn, Thị Phương Anh
Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Từ khoá: Credit risk management
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: International Journal of Innovative Science and Research Technology
Tùng thư/Số báo cáo: Volume 3, Issue 7, July 2018;p. 297-298
Tóm tắt: This study was conducted to explore factors affecting credit risk management in Kien Long Bank, Vung Tau Branch. With a sample size of 180, the results shown that there are three factors that influence credit risk management in Kien Long Bank: Credit Policy (P = 0.238); Customer factor (P = 0.252); Credit rating (p = 0.437)
Mô tả: 2 p
Định danh: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19082
ISSN: 2456-2165
Bộ sưu tập: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh (Articles)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran-Nha-Ghi-7.pdf179,2 kBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.