Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17762
Title: Quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và kinh tế chính trị học: Từ lý luận đến thực tiễn nghiên cứu kinh tế chính trị ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Toàn
Nguyễn, Thanh Đoàn
Lê, Thị Hiếu Thảo
Keywords: Kinh tế chính trị
Kinh tế chính trị học
Issue Date: 2017
Publisher: ĐH Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trường ĐH Kinh tế - Luật
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo khoa học;tr. 72-83
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa kinh tế chinh trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển cùa kinh tế chính trị học. cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập đến thực trạng giảng dạy và nghiên cứu kinh tế chính trị học hiện nay ở Việt Nam, qua đó nêu lên một số vấn đề cần quan tâm, đồng thời có đề xuất một số giải pháp như: chú trọng nghiên cứu sâu các tư tưởng, học thuyết, quan điếm kinh tế chính trị ngoài Marxist; Tăng ngân sách đầu tư cho công tác nghiên cứu kinh tế chính trị; Đổi mới phương pháp nghiên cứu, trong đó có sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại, công nghệ cao nhưng cần phải nhận thức đó chỉ là phương tiện; Bản thân những người làm công tác giảng dạy nghiên cứu kinh tế chính trị phải thường xuyên trau dồi ngoại ngữ, tin học.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/17762
ISBN: 9786047357345
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Hieu-Thao.pdf884,23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.