Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16377
Title: Kế toán tài chính 3: bài giảng
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Keywords: Kế toán tài chính 3
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16377
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KETOANTAICHINH3-CHUONG1-NGUYENTHIANHHOA.pdf17,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
KETOANTAICHINH3-CHUONG2-NGUYENTHIANHHOA.pdf18,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.