Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16376
Title: Phân tích báo cáo tài chính:bài giảng
Authors: Nghiêm, Phúc Hiếu
Keywords: Phân tích báo cáo tài chính
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16376
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phan_tich_bao_cao_tai_chinh_Nghiem_Phuc_Hieu.pdf8,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.