Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16349
Title: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (P2): bài giảng
Authors: Chung, Thị Vân Anh
Keywords: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (P2)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm ĐTĐC-PTKNM
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16349
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.