Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16348
Title: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (P2): bài giảng
Authors: Huỳnh, Mộng Nghi
Keywords: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (P2)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm ĐTĐC-PTKNM
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16348
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuong_IV_Mac_2_Huynh_Mong_Nghi.pdf8,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Chuong_VI_Mac_2_Huynh_Mong_Nghi.pdf7,4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.