Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16233
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cá nhân tại Ngân hàng BIDV Phú Mỹ: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Trần, Thanh Toàn (Gvhd)
Keywords: gân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16233
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.Nguyen-Van-Hieu.pdf6,9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.