Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15639
Title: Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Chuyên đề: Chuyển đổi nông nghiệp của Việt Nam - Tăng giá trị giảm đầu vào
Authors: Ngân hàng Thế giới
Keywords: Kinh tế -- Việt Nam
Issue Date: 12/2016
Publisher: Ngân hàng Thế giới
Description: Báo cáo Điểm lại là một sản phẩm của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Mọi phát hiện, diễn giải và kết luận được nêu trong báo cáo cập nhật này là của cán bộ Ngân hàng Thế giới và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban quản trị, Ban Giám đốc hoặc Chính phủ mà họ đại diện. Nhóm Ngân hàng Thế giới không đảm bảo về độ chính xác của dữ liệu trong sản phẩm này.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15639
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110676-VIETNAMESE-PUBLIC.pdf4,63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.