Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15115
Title: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2: CD
Authors: Cho, Hang Rok
Lee, Mi Hye
Lê, Đăng Hoan
Lê, Thị Thu Giang
Đỗ, Ngọc Luyến
Lương, Nguyễn Thanh Trang
Keywords: Hàn ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2013
Publisher: Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15115
Appears in Collections:Hàn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006.mp3841,12 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
007.mp3421,94 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
008.mp3522,76 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
009.mp3369,29 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
010.mp3655 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
011.mp3371,33 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
012.mp3852,15 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
013.mp3752,96 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
014.mp3629,7 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
015.mp33,14 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
016.mp3825,62 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
017.mp3355,82 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
018.mp3510,92 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
019.mp3617,45 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
020.mp3807,25 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
021.mp3770,1 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
022.mp3546,02 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
023.mp3730,51 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
024.mp3521,94 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
025.mp31,87 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
026.mp3703,98 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
027.mp3544,39 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
028.mp3749,7 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
029.mp3479,49 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
030.mp3717,86 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
031.mp3658,68 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
032.mp3526,02 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
033.mp31,63 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
034.mp33,33 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
035.mp3887,66 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
036.mp3664,8 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
037.mp3642,76 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
038.mp3584,39 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
039.mp31,03 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
040.mp3952,15 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
041.mp31,14 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
042.mp3609,29 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
043.mp32,99 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
044.mp3896,63 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
045.mp3524,39 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
046.mp3677,86 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
047.mp3466,43 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
048.mp31,33 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
049.mp3761,12 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
050.mp31,29 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
051.mp3834,59 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
052.mp32,71 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
053.mp3853,78 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
054.mp3612,96 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
055.mp3591,74 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
056.mp3691,74 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
057.mp3820,72 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
058.mp31 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
059.mp3853,37 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
060.mp3932,15 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
061.mp3991,74 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
062.mp3681,94 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
063.mp32,78 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
064.mp3850,51 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
065.mp3712,55 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
066.mp3703,98 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
067.mp3521,12 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
068.mp3805,62 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
069.mp3406,84 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
070.mp3766,02 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
071.mp3588,47 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
072.mp3701,53 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
073.mp32,39 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
074.mp3570,92 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
075.mp3439,9 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
076.mp3623,98 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
077.mp3382,35 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
078.mp3826,02 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
079.mp31,03 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
080.mp31,03 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
081.mp3889,7 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
082.mp33,57 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
083.mp3710,1 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
084.mp3528,06 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
085.mp3695,41 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
086.mp3411,33 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
087.mp3806,43 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
088.mp31,01 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
089.mp3792,15 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
090.mp3464,39 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
091.mp32,47 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
092.mp3714,19 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
093.mp3387,25 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
094.mp3501,53 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
095.mp3715,41 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
096.mp31,04 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
097.mp3675 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
098.mp3616,63 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
099.mp3766,84 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
100.mp32,77 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
101.mp3667,66 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
102.mp3393,78 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
103.mp3587,25 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
104.mp3510,51 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
105.mp3838,27 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
106.mp3490,92 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
107.mp3920,31 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
108.mp3440,72 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
109.mp3550,51 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
110.mp32,86 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
111.mp3812,55 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
112.mp3371,33 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
113.mp3577,45 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
114.mp3472,96 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
115.mp3983,17 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
116.mp31,01 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
117.mp31,05 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
118.mp3825,21 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
119.mp33,49 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
120.mp3924,8 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
121.mp3502,76 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
122.mp3713,78 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
123.mp3503,57 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
124.mp31,14 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
125.mp3923,17 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
126.mp3794,59 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
127.mp3805,62 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
128.mp32,9 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
129.mp31,02 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
130.mp3346,43 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
131.mp3549,7 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
132.mp3555,41 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
133.mp31,26 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
134.mp3698,27 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
135.mp3635 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
136.mp3995,82 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
137.mp31,05 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
138.mp33,25 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
139.mp3773,78 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
140.mp3422,35 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
141.mp3497,45 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
001.mp31,15 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
002.mp3842,35 kBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
003.mp31,15 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
004.mp31,44 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read
005.mp33,27 MBaudio/mp3book.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.