Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15100
Title: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1
Authors: Cho, Hang Rok
Lee, Mi Hye
Lê, Đăng Hoan
Lê, Thị Thu Giang
Đỗ, Ngọc Luyến
Lương, Nguyễn Thanh Trang
Keywords: Hàn ngữ -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2013
Publisher: Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15100
Appears in Collections:Hàn ngữ
Hàn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Tieng-Han-Tong-Hop-Socap1.pdf48,4 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.